News
News

RYNAN Technologies Vietnam sẽ đồng hành cùng Trường Ðại học Cần Thơ thành lập chương trình “sinh viên vừa đi học vừa đi làm”

Những năm qua, Ðảng và Nhà nước rất quan tâm đến phát triển bền vững vùng ÐBSCL và đã có nhiều cơ chế, chính sách, giải pháp huy động nguồn lực để phát huy tiềm năng, lợi thế, tạo động lực phát triển kinh tế – xã hội của vùng. Riêng với TP Cần Thơ, […]